Wersja do pobrania

Wrocław, 25 maja 2018 r.

REGULAMIN

MeDinci

 1. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usługi oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Operatorem;
 2. Umowa – Umowa o świadczenie usługi przez SERWIS MeDinci;
 3. Serwis – serwis internetowy zwany dalej SERWISEM MeDinci, umożliwiający korzystanie z Usługi;
 4. Operator - Medinci sp. z o.o. (w organizacji);
 5. Klient – lekarz prowadzący praktykę lekarską lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność medyczną zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym, zarejestrowana w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej;
 6. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec; przejawem siły wyższej mogą być w szczególności: 1) działania sił przyrody (np. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wyładowanie atmosferyczne), 2) zaburzenia życia społecznego (np. wojna, strajk, atak terrorystyczny, awaria w sieciach telefonicznych udostępniających sygnał internetowy), 3) akty władzy państwowej (np. akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) lub inne zdarzenia, na które Operator nie miał wpływu;
 7. Osoba trzecia - każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy umowa zawarta w myśl niniejszego regulaminu;
 8. Usługa – świadczenie polegające na udostępnieniu Klientowi programu (aplikacji) znajdującego się u Operatora oraz hostingu danych;
 9. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
  i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
  fizycznej;
 10. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi za pomocą SERWISU MeDinci.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się w odpowiedni sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem oraz urządzenia niezbędne do korzystania z Internetu.
 3. Każda osoba dokonująca rejestracji na stronie SERWISU obowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia ze stosowania określonych w nim zasad.
 4. W razie wątpliwości uznaje się, że dokonanie rejestracji przez Klienta oznacza akceptację regulaminu przez Klienta oraz jego zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z usługi SERWISU MeDinci.
 5. Korzystanie z SERWISU MeDinci jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego oraz RODO.
 7. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Operatorem na gruncie Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu.

 1. Prawa i obowiązki operatora
 1. Operator zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.
 2. Operator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
 1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej,
 2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
 3. działaniem osób trzecich,
 4. przyczynami niezależnymi od Operatora – siłą wyższą.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
 1. niezabezpieczenia oprogramowania na komputerze z którego Klient korzysta w trakcie używania SERWISU MeDinci;
 2. nieprawidłowego korzystania z Usługi lub Serwisu MeDinci;
 3. podania nieprawdziwych danych Klienta w trakcie rejestracji;
 4. nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu;
 5. usunięcia przez Klienta danych istotnych z jego punktu widzenia, na skutek nieprawidłowego korzystania z Usługi MeDinci;
 6. ujawnienia danych związanych z korzystaniem z Usługi lub Serwisu MeDinci osobom trzecim;
 7. korzystania z Usługi lub Serwisu MeDinci w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 1. Operator nie odpowiada za treści umieszczane przez Klienta w aplikacji w trakcie korzystania z Usługi lub Serwisu MeDinci.
 2. Operator podejmuje wszelkie środki niezbędne do ochrony danych osobowych Klienta potrzebnych do rejestracji Usługi lub korzystania z Serwisu MeDinci.
 3. Operator nie jest zobowiązany do prowadzenia specjalnych szkoleń dotyczących obsługi Serwisu lub korzystania z Usługi MeDinci.
 4. Operator oraz Serwis MeDinci nie ponoszą odpowiedzialności z szkody i straty bezpośrednio i pośrednio powstałe z powodu używania lub korzystania z Serwisu lub Usługi MeDinci, w tym w szczególności straty materialne i finansowe.

 1. Prawa i obowiązki Klienta
 1. Administratorem danych wprowadzonych do Serwisu lub aplikacji MeDinci jest Klient.
 2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzanych danych, w tym za uzyskanie wymaganych przez prawo pozwoleń na przetwarzanie danych. Klient nie ma prawa wprowadzać do serwisu danych uzyskanych bezprawnie lub zawierających treści nieprawdziwe.
 3. Klient ma prawo do rezygnacji z korzystania Serwisu lub Usługi MeDinci bez podania przyczyny.
 4. Rezygnacja z korzystania przez Klienta z Usługi lub Serwisu MeDinci skutkować będzie niezwłocznym usunięciem przez Operatora danych wprowadzonych przez Klienta do Serwisu MeDinci.
 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji.
 6. Klient nie może przenieść praw wynikających z regulaminu na osoby trzecie, a także udostępniać im danych zebranych w trakcie korzystania z Usługi lub Serwisu MeDinci.
 7. W przypadku powzięcia wiadomości o zmianie danych wprowadzonych do aplikacji w trakcie rejestracji, Klient zobowiązany jest w najbliższym możliwym terminie (bez zbędnej zwłoki) dokonać aktualizacji tych danych.
 8. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich zmiany i modyfikacji w każdej chwili.
 9. Klient ma prawo do przesyłania uwag i wniosków dotyczących działania, prowadzenia i funkcjonalności Serwisu MeDinci.
 10. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu lub Usługi MeDinci zgodnie z zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem praw osób, których dotyczą dane gromadzone w aplikacji przez Klienta.

 1. Świadczenie usługi
 1. Świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem jest bezpłatne.
 2. Dostęp do Usługi MeDinci wymaga samodzielnej rejestracji Klienta.
 3. Operator zobowiązuje się do poinformowania Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usługi lub Serwisu MeDinci bądź też niektórych jej elementów. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, w których przekazanie Klientowi informacji jest niemożliwe ani sytuacji, w których odłączenie dostępu nastąpi z powodu Siły wyższej.
 4. Operator ma prawo do odstąpienia od świadczenia Usługi MeDinci w przypadku niezgodnego z prawem korzystania z niej przez Klienta, jak również w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 5. Klient korzysta z Usługi lub Serwisu MeDinci na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 6. W trakcie korzystania z Usługi MeDinci, zabronione jest rozpowszechnianie za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści naruszających dobro osób, których dane Klient przetwarza poprzez Serwis MeDinci, jak również dobro osób trzecich.
 7. Rozpowszechnianie Serwisu lub Usługi MeDinci, a także ich reklama w celach zarobkowych, bez zgody Operatora MeDinci jest zabronione.

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi MeDinci oraz danych osobowych wprowadzonych do Serwisu MeDinci w ramach Konta w celu świadczenia Usługi MeDinci.
 2. Klient oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do aplikacji w trakcie korzystania z Serwisu MeDinci.
 3. Klient oświadcza, że ma prawo do przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia osób, którym świadczy usługi medyczne, a których dane wprowadza do Serwisu MeDinci.
 4. Klient oświadcza, że powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych osób, którym świadczy usługi medyczne w ramach korzystania z Usługi lub Serwisu MeDinci. Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przetwarzania danych osobowych w celu szczegółowego uregulowania zasad przetwarzania danych przez Operatora na rzecz Klienta.
 5. Dane zgromadzone na serwerze Operatora w związku z wykonywaną usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane podmiotom trzecim.
 6. Operator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze w związku z wykonywaną Usługą MeDinci do celów innych niż:
 1. prawidłowe świadczenie Usługi,
 2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych danych,
 3. testowane kopii zapasowych oraz ich odtwarzanie w celu sprawdzenia ich poprawności i użyteczności,
 4. próby odtwarzania błędów i nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu MeDinci.
 1. Zgodnie z przepisami RODO, Klient zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania danych osobowych, obejmującego czynności przetwarzania oraz dane osobowe, przetwarzane za pomocą Usługi MeDinci.
 2. Zgodnie z przepisami RODO, Operator zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru Kategorii Czynności przetwarzania obejmującego kategorie czynności przetwarzania oraz dane osobowe, przetwarzane za pomocą Usługi MeDinci.
 3. Operator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Usługi oraz spełniające wymogi wskazane w treści postanowień RODO.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na zbieranie informacji na jego temat poprzez zastosowanie technologii, takich jak pliki „cookies”, znaczniki internetowe czy pliki „Web Bacon” oraz poprzez zbieranie danych nawigacyjnych.
 5. Operator zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików „cookies” lub też innych plików posiadających podobną funkcję użytkową. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie także do podmiotów niebędących Klientem, odwiedzających Serwis MeDinci.
 6. Zebrane w opisany powyżej sposób dane są zanonimizowane oraz mogą być wykorzystane w celu dostosowania Usługi do preferencji Klientów, wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom, usprawnienia działania Serwisu MeDinci lub jej udoskonalenia Strony.
 7. Dane zebrane w sposób opisany w punktach 9-10 mogą być łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób, na co Klient Serwisu MeDinci wyraża zgodę.

 1. Własności intelektualna
 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu MeDinci należą do Medinci sp. z o.o (w organizacji).
 2. Prawa autorskie związane z Serwisem MeDinci podlegają ochronie przewidzianej Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. z 1994r. nr24, Poz.83 ze zm.) oraz innymi ustawami.
 3. Zabronione jest odpłatne świadczenie przez Klienta na rzecz podmiotów trzecich usług, tożsamych (chociażby częściowo) z Usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Klienta przy pomocy Serwisu MeDinci.
 4. W przypadku świadczenia przez Klienta nieodpłatnych usług na rzecz podmiotów trzecich przy pomocy Serwisu MeDinci, tożsamych (chociażby częściowo) z Usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Klienta, Klient zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania zgody Operatora na ww. świadczenie usług.
 5. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, gify, filmy, oraz inne materiały prezentowane przez Serwis MeDinci, są własnością Serwisu w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. z 1994r. nr24, Poz.83 ze zm.).
 6. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów zawartych w pkt. 5 powyżej bez zgody właściciela Serwisu MeDinci.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych i promocyjnych dotyczących Operatora lub Serwisu MeDinci.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi w czasie jego rejestracji do Serwisu, jak również pozostaje dostępny w trakcie korzystania z Usługi MeDinci.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz jego wydruku przed przystąpieniem do rejestracji poprzez Serwis MeDinci.
 4. Operator i Serwis MeDinci zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia jednostronnych zmian w regulaminie. W przypadku zmiany regulaminu Klient zostanie o tym poinformowanych poprzez publikację zmian oraz jednolitego tekstu na stronie Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w dniu jej publikacji.